Streszczenie/Słowa kluczowe tomI-art11

 

Streszczenie

   Autor w interesujący sposób przedstawił rys historyczny rywalizacji człowieka na różnych szczeblach jego rozwoju. Artykuł został przez prof. dr hab. Zygmunta Wnuka, zastępcę dyrektora ds. nauki IWFiZ WSP w Rzeszowie, oceniony jako lepiej niż dobry.

 

Słowa kluczowe: Antropologia, uwarunkowania biologiczne, rozwój kulturowy

Key words: Anthropology, biological conditions, cultural progress