Stowarzyszenie Idokan Polska

Idokan Poland Association

Streszczenie/Słowa kluczowe tomII-art17

Streszczenie
  
Dr W. J. Cynarski podejmuje problem sztuk walki (nie tylko dalekowschodnich) od strony religii i teologii, uzewnętrzniając teologiczny wymiar sztuk walki. Bardzo wysoko ocenił pracę Cynarskiego prof. dr hab. Jerzy Kosiewicz (AWF Warszawa) pisząc, że "artykuł świadczy o wysokich kompetencjach merytorycznych autora". Zdaniem wymienionego recenzenta, praca wskazuje na wydźwięk o charakterze soteriologicznym, eschatologicznym, aksjologicznym i transcen-dentnym sztuk walki. "Podkreśla ich kulturotwórcze i społeczne znaczenie".
  Osobno i niezależnie recenzujący tę pracę prof. dr hab. Michał Wojciechowski (teolog) sugerował zmianę tytułu na: "Aspekty filozoficzno-teologiczne sztuk walki", jako że teologia "to zasadniczo refleksja nad treścią chrześcijaństwa." Ale pojęcie 'sztuk walki' może odnosić się także do sztuki wojennej, rycerskiego wychowania i etosu z tradycji chrześcijańskiej Europy. Prof. Wojciechowski (Uniwersytet Prymasa K. Wyszyńskiego) napisał, że "autor podejmuje próbę naukowego opracowania teologicznego - a szerzej intelektualnego - zaplecza sztuk walki". Słuszne są poszukiwania materiałów na ten temat w różnych kulturach, a także próby określenia moralnej wartości sztuk walki i ich religijnego osadzenia.


Słowa kluczowe:

Key words: