Stowarzyszenie Idokan Polska

Idokan Poland Association

Europejska Komisja Sztuk Walki

 emacc

Europejska Komisja Sztuk Walki (wcześniej pod nazwą European Jujutsu and Kobudo Committee) jest elitarną radą ekspertów i autonomiczną jednostką regulaminową. Została powołana w roku 2010. Do końca roku 2016 kierował nią - jako przewodniczący - dr Jan Słopecki, a siedzibą była Warszawa. Na skutek przekazania kierownictwa prof. Wojciechowi J. Cynarskiemu, aktualną siedzibą jest Strzyżów. Logo EMAC jest odradzający się z ognia zielony feniks i napis European Martial Arts Committee. Od stycznia 2017 obowiązuje nowy Regulamin będący modyfikacją poprzedniego.


Bardzo dziękuję panu dr. Janowi Słopeckiemu (10 dan, hanshi), który wycofał się z działalności, za jego dotychczasową pracę. Będę się starał to dzieło kontynuować.

Prof. dr hab. Wojciech J. Cynarski

chairman/president
Regulamin Europejskiej Komisji Sztuk Walki / European Martial Arts Committee (EMAC)


1. Europejska Komisja Sztuk Walki jest Komisją, w skład której wchodzą mistrzowie sztuk walki, posiadający długoletni staż treningowy i dydaktyczny. W stosunku do osób nagrodzonych tytułem Expert-Professor of Martial Arts wymagany jest tytuł Grand Master lub co najmniej 8 dan (lub odpowiednik) w danej metodzie czy stylu.

2. Nazwa Komisji jest prawnie zastrzeżona.

3. Terenem działania Komisji jest obszar Europy oraz inne kraje świata; siedzibą Komisji jest miejsce zamieszkania urzędującego przewodniczącego/prezydenta.

4. Dla właściwego realizowania celów Komisja prowadzi swoją działalność w kraju oraz poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Komisja w ramach swojej działalności współpracuje z różnymi organizacjami, stowarzyszeniami naukowymi, szkołami sztuk walki, pod warunkiem zachowania swojej tożsamości (niezależności) organizacyjnej.

6. Komisja działa zgodnie z przyjętym przez siebie Regulaminem.

7. Komisja samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne.

8. Głównymi celami działalności tej Komisji są:

a) przyznawanie tytułu Eksperta-Profesora sztuk walki (Expert-Professor of Martial Arts) zasłużonym nauczycielom sztuk walki,

b) rozwój nauki w obszarze sztuk walki,

c) organizowanie kursów na uprawnienia międzynarodowe nauczyciela sztuk walki,

d) organizowanie szkoleń i seminariów, popularyzacja sztuk walki.

9. Komisja używa odznaki i pieczęci.

10. Wyróżnienie nauczyciela sztuk walki tytułem honorowym Eksperta-Profesora Sztuk Walki powinno być oparte na merytorycznej i dogłębnej analizie sylwetki mistrza. Kandydat powinien mieć wybitne osiągnięcia dydaktyczno-naukowe, powinien mieć duży wkład pracy w rozwój i popularyzację sztuk walki. Musi przestrzegać kodeksu etycznego i tradycji danej sztuki walki, zarówno w dojo i w życiu prywatnym. Przygotowanie i weryfikacja wszelkich informacji o kandydacie powinna być należycie przeprowadzona, z troską o dostarczenie pełnego opisu sylwetki mistrza.

11. Akt wręczenie odznaczenia i tytułu Experta-Profesora Sztuk Walki powinien odbywać się z należytą troską o prestiż i rangę przyznawanego tytułu.

12. EMAC może prowadzić działalność naukową i publikacyjną związaną z obszarem sztuk walki.

13. EMAC powinna prowadzić działania strategiczne w celu unormowania i wprowadzenia międzynarodowego projektu uzyskiwania uprawnień zawodowych nauczyciela sztuk walki.

14. EMAC może prowadzić szkolenia i kursy na uprawnienia zawodowe, wydawać stosowne licencje międzynarodowe nauczyciela sztuk walki.

15. EMAC może przyznawać stopnie mistrzowskie i tytuły honorowe w sztukach walki.

16. Wymagania stawiane kandydatom przy weryfikacji do przyznania tytułu i medalu "Expert-Professor of Martial Arts":

a) Kandydat musi przestrzegać tradycyjnego systemu wartości i kodeksu etycznego sztuk walki.

b) Kandydat powinien wykazać się wybitnymi osiągnięciami dydaktycznymi.

c) Kandydat powinien być autorem publikacji dotyczących obszaru sztuk walki.

d) Kandydat powinien brać czynny udział w szkoleniach krajowych i zagranicznych.

e) Kandydat powinien mieć ustaloną pozycję wśród europejskich/azjatyckich/amerykańskich nauczycieli sztuk walki.

f) Kandydat musi posiadać (minimum) trzydziestoletni staż treningowy w danym stylu czy metodzie.

g) Kandydat powinien posiadać stopień co najmniej 8 dan (w wyjątkowej sytuacji można odstąpić od tego wymagania, kiedy staż treningowy, wiek kandydata oraz jego osiągnięcia dydaktyczne wskazują niezbicie, że osiągnął on poziom profesorski).

17. Struktura organizacyjna Komisji (EMAC) i tryb wyborczy:

a) Prezydium EMAC składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, 1-3 sekretarzy

b) Przewodniczący i wiceprzewodniczący wybierany jest pośród osób nagrodzonych tytułem "Experta-Professora Sztuk Walki" (Expert-Professor of Martial Arts) na okres sześciu lat.

c) Sekretarzy wybierają przewodniczący i v-ce przewodniczący na okres sześciu lat.

d) Członek Komisji (member) wyłaniany jest na okres czterech lat przez prezydium komisji. Osoby te biorą udział w budowaniu prestiżu Komisji.

18. Siedziba (biuro) działania EMAC związane jest z miejscem zamieszkania przewodniczącego.

19. Kapitułę medalu tworzą osoby nagrodzone tytułem Expert-Professor of Martial Arts.

20. Osoby odznaczone tytułem - wchodzące w skład kapituły medalu - swoim zachowaniem budują i wzmacniają rangę i prestiż tego odznaczenia.

21. Sposób wyłaniania kandydatury do odznaczenia medalem:

 

 

Mistrzowie wchodzący w skład EMAC współpracują z Prezydium Komisji, proponują kandydatów (mistrzów) do odznaczenia w formie pisemnej, przedstawiając szczegółową analizę dorobku zawodowego kandydata z merytorycznym uzasadnieniem jego kandydatury, dbają o dostarczenie wszelkich informacji o stopniach dan, wieku osiągniętego przez kandydata, przedstawiają opinie o stronie etyczno-moralnej kandydata oraz dostarczają dokumentację dotyczącą jego pozycji międzynarodowej. Po sprawdzeniu przedstawionych informacji, w wyniku dyskusji i głosowania Komisja może przyznać tytuł większością 2/3głosów.

 

Strzyżów, 10 stycznia 2017.